Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 24.50 -0.81%
ACS 14.10 0.00%
AMS 7.40 -1.33%
ASD 1.20 0.00%
B82 2.20 +4.76%
BCC 6.80 -1.45%
BCE 6.51 -3.56%
BDT 14.00 0.00%
BHC 3.00 -9.09%
BHV 4.60 0.00%
BMF 34.20 0.00%
BMN 8.30 0.00%
BMP 61.30 +1.32%
BT6 4.70 -11.32%
BTC 61.00 0.00%
BTD 17.00 +4.29%
BTS 4.60 0.00%
BXH 16.30 0.00%
C32 34.75 -2.11%
C36 13.70 0.00%
C47 14.80 0.00%
C69 5.20 -7.14%
C71 10.50 0.00%
C92 10.50 0.00%
CC1 18.00 0.00%
CC4 7.50 0.00%
CCH 7.30 0.00%
CCI 14.00 0.00%
CCM 28.80 -10.00%
CCV 37.00 0.00%
CDC 16.55 -2.65%
CDR 12.30 0.00%
CE1 7.50 0.00%
CEE 18.00 0.00%
CEG 9.80 0.00%
CEO 17.60 +10.00%
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 11.70 0.00%
CID 2.20 0.00%
CIG 2.45 0.00%
CII 32.00 0.00%
CIP 10.00 0.00%
CLH 15.50 -9.88%
CMS 4.00 0.00%
CNN 16.30 0.00%
CNT 2.50 +13.64%
CQT 2.90 -3.33%
CSC 22.90 0.00%
CT3 6.70 0.00%
CT6 5.20 0.00%
CTD 147.80 +6.95%
CTI 33.40 +0.30%
CTN 0.80 0.00%
CTR 24.10 +0.42%
CTX 27.10 0.00%
CVT 49.50 +0.61%
CX8 10.00 0.00%
CYC 1.60 -5.88%
D2D 79.00 +1.28%
DAC 13.00 0.00%
DAG 8.19 +3.15%
DC1 12.50 -1.57%
DC2 6.00 -7.69%
DC4 10.70 0.00%
DCF 7.50 0.00%
DCT 0.80 0.00%
DGT 13.20 +14.78%
DHA 29.00 +1.93%
DID 3.90 0.00%
DIG 23.20 +6.91%
DIH 12.30 0.00%
DL1 41.60 0.00%
DND 22.00 0.00%
DNP 18.50 +2.78%
DOC 11.00 0.00%
DPG 54.60 -3.02%
DPS 1.60 -5.88%
DSG 10.00 0.00%
DTV 15.00 0.00%
DXV 4.00 +2.30%
G36 5.30 -3.64%
GKM 11.90 -0.83%
GMX 25.00 0.00%
GND 16.60 -9.78%
GTH 4.50 0.00%
GTN 11.70 +1.74%
H11 4.00 0.00%
HAM 18.00 0.00%
HAN 11.80 0.00%
HAS 9.70 +2.11%
HBC 46.35 -0.96%
HC3 27.90 +1.09%
HCC 18.70 +1.63%
HCI 3.90 0.00%
HEC 24.60 +14.95%
HEJ 13.60 -6.21%
HHG 5.40 -1.82%
HID 3.01 +0.67%
HLG 9.80 +1.03%
HLY 15.60 0.00%
HMS 34.50 +0.29%
HOM 3.90 0.00%
HPM 13.80 +0.73%
HT1 13.55 +0.37%
HTC 29.00 0.00%
HU3 13.70 +0.37%
HU4 10.00 0.00%
HVX 4.33 +1.64%
I10 0.80 0.00%
ICC 52.00 +10.64%
ICG 6.40 0.00%
ICI 9.00 0.00%
ICN 39.70 0.00%
IDV 32.50 0.00%
IJC 9.87 +1.75%
ITQ 2.80 -3.45%
KDM 2.50 0.00%
KSB 37.50 +0.67%
KTT 4.90 0.00%
L10 17.20 -1.71%
L12 6.20 0.00%
L14 58.00 -1.69%
L18 9.00 0.00%
L45 3.50 0.00%
LAI 9.30 0.00%
LBM 32.65 +2.03%
LCC 3.10 0.00%
LCG 9.94 +0.40%
LCS 4.00 -9.09%
LHC 52.00 -5.45%
LIC 7.50 0.00%
LIG 4.20 0.00%
LM8 24.50 -2.00%
LMI 10.50 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.30 0.00%
MBG 2.30 0.00%
MCC 14.50 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.70 0.00%
MCT 16.20 0.00%
MDG 11.30 -5.83%
MEC 3.10 0.00%
MST 3.30 -5.71%
MTS 16.30 0.00%
MVC 11.50 0.00%
NAC 7.00 0.00%
NAV 5.40 -3.57%
NDX 17.40 0.00%
NHA 11.50 -1.71%
NHC 39.10 0.00%
NKG 24.55 +4.91%
NMK 9.50 0.00%
NNC 56.10 +6.65%
NTB 0.50 0.00%
NTP 56.30 +0.90%
PCC 18.50 0.00%
PCM 5.10 0.00%
PEC 7.10 0.00%
PHC 20.00 +2.04%
PNT 8.50 0.00%
PPG 0.80 +14.29%
PTC 6.23 +5.59%
PTD 13.50 0.00%
PTE 4.60 -13.21%
PTO 13.00 0.00%
PVA 0.40 -20.00%
PVV 1.30 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.11 -1.86%
PXL 3.30 0.00%
PXM 0.30 0.00%
PXS 7.05 -0.70%
PXT 3.00 -0.66%
QLD 10.00 0.00%
QNC 4.10 0.00%
RCC 13.00 -4.41%
RCD 19.90 +4.74%
REE 37.60 +1.08%
ROS 89.30 +1.94%
S12 0.80 0.00%
S27 5.80 0.00%
S55 19.90 +3.11%
S74 5.30 0.00%
S96 0.50 -16.67%
S99 5.40 +1.89%
SAV 10.00 +4.60%
SBA 15.70 0.00%
SC5 29.00 0.00%
SCC 1.70 0.00%
SCI 8.20 0.00%
SCJ 3.50 0.00%
SD1 2.00 0.00%
SD2 5.00 0.00%
SD3 2.50 +4.17%
SD4 9.60 +1.05%
SD5 8.40 +5.00%
SD6 7.40 0.00%
SD7 2.70 -3.57%
SD8 0.20 0.00%
SD9 8.20 0.00%
SDA 2.90 0.00%
SDB 1.50 -11.76%
SDC 9.50 -9.52%
SDE 1.00 0.00%
SDG 35.20 +10.00%
SDJ 10.00 0.00%
SDN 33.00 0.00%
SDP 2.60 0.00%
SDT 7.70 +4.05%
SDU 10.80 +9.09%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SHI 6.70 +4.69%
SHP 23.00 +1.32%
SIC 10.60 +2.91%
SII 22.50 0.00%
SJC 5.90 -9.23%
SJE 27.00 0.00%
SJG 8.00 0.00%
SJM 0.80 +14.29%
SJS 24.70 -0.80%
STL 1.00 +11.11%
STV 12.60 0.00%
SVN 2.10 -4.55%
TA6 7.50 0.00%
TA9 13.80 +1.47%
TBT 1.10 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 10.00 0.00%
TCR 2.67 -6.64%
TEC 7.00 0.00%
THG 39.00 -1.02%
TKC 25.90 -0.77%
TLD 10.35 +1.97%
TLT 12.00 0.00%
TMW 11.00 0.00%
TNB 9.10 +3.41%
TNI 6.04 -0.33%
TNM 5.50 +14.58%
TRT 9.00 0.00%
TTC 16.80 +0.60%
TTL 9.30 0.00%
TTZ 5.90 0.00%
TV1 17.10 0.00%
TV2 105.00 +1.16%
TV3 34.00 -2.30%
TV4 19.60 -1.01%
TVA 15.90 +0.63%
TVG 0.90 0.00%
TXM 9.30 0.00%
UDC 3.49 0.00%
UIC 29.85 0.00%
USC 7.80 0.00%
V11 0.40 0.00%
V12 11.70 +9.35%
V15 0.50 +25.00%
V21 9.60 0.00%
VC1 14.40 0.00%
VC2 13.10 0.00%
VC3 19.00 -5.47%
VC5 1.20 0.00%
VC6 8.10 0.00%
VC7 15.80 0.00%
VC9 11.40 +3.64%
VCC 12.00 -1.64%
VCE 8.00 0.00%
VCG 20.80 +1.46%
VCS 115.50 +0.26%
VCT 5.40 0.00%
VE1 18.00 -1.64%
VE2 11.40 0.00%
VE3 10.50 0.00%
VE9 5.00 -5.66%
VES 0.90 0.00%
VGC 23.70 +4.41%
VGV 10.20 0.00%
VHL 47.30 +1.07%
VIT 14.40 +4.35%
VLB 29.00 -14.71%
VNE 8.25 +0.61%
VTS 14.50 0.00%
VTV 14.60 +0.69%
VVN 4.00 -14.89%
VXB 12.10 0.00%
X18 3.70 0.00%
XMD 4.10 0.00%

HT1: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VSD- 13/03/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 Mã chứng khoán: HT1 Mã ISIN: VN000000HT12 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: HOSE Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018 Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết - Thời gian thực hiện: 26/04/2018 - Địa điểm thực hiện: Tại TP.Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau). - Nội dung họp: 1.     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2017 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2018. 2.     Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 3.     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017. 4.     Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. 5.     Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD /nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh. Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và  đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm