Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 26.50 +0.76%
ACS 13.50 0.00%
AMS 7.00 0.00%
ASD 4.10 0.00%
BCC 6.30 0.00%
BCE 5.40 0.00%
BDT 10.70 0.00%
BHC 2.00 0.00%
BHV 4.60 0.00%
BMF 43.00 0.00%
BMN 7.40 0.00%
BMP 52.70 -0.19%
BT6 2.90 0.00%
BTC 49.00 0.00%
BTD 15.00 +12.78%
BTS 4.30 -4.44%
BXH 10.30 0.00%
C32 26.10 +0.38%
C36 12.70 0.00%
C47 11.60 +0.87%
C69 4.60 -2.13%
C71 11.00 0.00%
C92 6.20 0.00%
CC1 14.00 -6.67%
CC4 10.00 +11.11%
CCH 10.00 0.00%
CCI 14.90 0.00%
CCM 25.50 +2.00%
CCV 37.00 0.00%
CDC 14.30 0.00%
CDR 11.50 0.00%
CE1 7.50 0.00%
CEE 19.00 0.00%
CEG 8.00 0.00%
CEN 157.50 +14.96%
CEO 12.70 0.00%
CH5 12.60 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 14.00 0.00%
CID 3.30 0.00%
CIG 4.20 -6.25%
CII 26.00 -0.76%
CIP 16.30 0.00%
CLH 15.70 0.00%
CMS 3.80 +2.70%
CNN 14.00 0.00%
CNT 3.40 0.00%
CQT 2.70 0.00%
CSC 21.40 +0.47%
CT3 10.80 0.00%
CT6 5.00 0.00%
CTD 153.00 -0.33%
CTI 31.50 -0.63%
CTN 0.50 0.00%
CTR 25.00 +0.81%
CTX 29.00 0.00%
CVT 24.65 0.00%
CX8 9.50 0.00%
CYC 1.50 0.00%
D2D 70.00 -1.27%
DAC 13.00 0.00%
DAG 7.62 -0.52%
DC1 8.90 0.00%
DC2 9.00 0.00%
DC4 11.40 0.00%
DCF 7.90 0.00%
DCT 1.20 0.00%
DGT 17.00 0.00%
DHA 27.70 -1.77%
DID 3.90 0.00%
DIG 16.60 +4.73%
DIH 17.00 0.00%
DL1 37.50 0.00%
DND 19.00 +4.40%
DNP 13.50 -6.25%
DOC 10.00 0.00%
DPG 43.20 +0.93%
DPS 0.80 -11.11%
DSG 10.00 0.00%
DTV 20.00 0.00%
DX2 10.10 0.00%
DXV 3.85 0.00%
G36 5.40 0.00%
GKM 14.40 0.00%
GMX 25.00 0.00%
GND 21.00 0.00%
GTH 11.80 0.00%
GTN 11.00 +1.38%
H11 8.00 -1.23%
HAM 19.20 0.00%
HAN 11.50 0.00%
HAS 8.35 0.00%
HBC 22.00 -0.45%
HC3 24.50 +2.08%
HCC 15.80 +3.95%
HCI 4.70 0.00%
HEC 27.00 0.00%
HEJ 15.00 0.00%
HHG 3.00 0.00%
HID 2.70 +1.50%
HLG 9.22 -0.32%
HLY 15.70 0.00%
HMS 29.50 +1.03%
HOM 4.00 0.00%
HPM 11.70 0.00%
HT1 11.95 +0.42%
HTC 26.50 -1.85%
HU3 10.00 -2.91%
HU4 12.90 0.00%
HVX 4.10 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 55.00 +2.23%
ICG 6.50 0.00%
ICI 9.00 0.00%
ICN 42.00 -9.87%
IDV 30.00 +1.69%
IJC 8.20 -0.24%
ITQ 3.30 -5.71%
KDM 3.40 -5.56%
KSB 28.50 -3.39%
KTT 4.90 0.00%
L10 21.00 -0.71%
L12 5.40 0.00%
L14 36.20 +3.43%
L18 9.20 0.00%
L45 3.60 0.00%
LAI 9.30 0.00%
LBM 31.00 +6.90%
LCC 3.10 0.00%
LCG 9.51 -0.83%
LCS 3.60 0.00%
LHC 61.90 0.00%
LIC 4.90 0.00%
LIG 4.00 0.00%
LM8 28.00 +6.26%
LMI 12.80 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 3.00 0.00%
MBG 3.90 -2.50%
MCC 13.50 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.30 -7.14%
MCT 18.60 0.00%
MDG 10.70 -6.96%
MEC 2.60 +4.00%
MST 4.70 +2.17%
MTS 15.70 0.00%
MVC 10.00 0.00%
NAC 11.80 0.00%
NAV 4.80 0.00%
NDX 13.60 0.00%
NHA 8.30 -1.19%
NHC 32.80 0.00%
NKG 13.40 0.00%
NMK 9.00 0.00%
NNC 57.70 -0.52%
NTB 0.40 0.00%
NTP 44.00 +0.23%
PCC 12.10 -13.57%
PCM 2.50 0.00%
PEC 10.00 0.00%
PHC 17.20 +1.18%
PNT 7.90 +9.72%
PPG 0.90 0.00%
PTC 6.10 +3.39%
PTD 15.50 0.00%
PTE 1.70 0.00%
PTO 7.80 0.00%
PVA 0.50 0.00%
PVV 0.60 -14.29%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.68 +4.69%
PXL 2.30 0.00%
PXM 0.30 0.00%
PXS 5.75 +4.55%
PXT 1.80 -5.26%
QLD 6.00 0.00%
QNC 3.50 +9.38%
RCC 12.20 0.00%
RCD 14.50 +3.57%
REE 34.15 -0.44%
ROS 41.75 -0.24%
S12 0.70 0.00%
S27 5.80 0.00%
S55 23.00 0.00%
S72 4.60 0.00%
S74 5.20 -1.89%
S96 0.70 0.00%
S99 6.10 -1.61%
SAV 9.40 +5.62%
SBA 14.60 0.00%
SC5 25.35 -5.94%
SCC 2.80 +12.00%
SCI 7.00 0.00%
SCJ 2.30 0.00%
SD1 2.00 0.00%
SD2 5.20 0.00%
SD3 2.40 0.00%
SD4 7.60 -6.17%
SD5 8.10 0.00%
SD6 5.00 -3.85%
SD8 0.40 0.00%
SD9 7.10 0.00%
SDA 2.90 +7.41%
SDB 1.10 0.00%
SDC 13.50 0.00%
SDE 1.40 0.00%
SDG 33.00 0.00%
SDJ 8.10 0.00%
SDN 49.10 0.00%
SDP 1.60 0.00%
SDT 6.50 -1.52%
SDU 9.80 +8.89%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SHI 6.00 -0.33%
SHP 23.30 +2.19%
SIC 11.70 -3.31%
SII 23.00 0.00%
SJC 4.00 -4.76%
SJE 25.50 0.00%
SJG 5.10 0.00%
SJM 0.70 -12.50%
SJS 20.30 -1.46%
STL 1.30 0.00%
STV 12.50 0.00%
SVN 1.80 0.00%
TA6 6.80 0.00%
TA9 11.00 -1.79%
TBT 2.30 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 3.20 0.00%
TCR 2.80 0.00%
TEC 7.00 0.00%
TGG 28.35 +6.98%
THG 26.35 +1.74%
TKC 26.30 -2.59%
TLD 7.00 -1.55%
TLT 9.50 -5.00%
TMW 12.00 0.00%
TNB 4.20 0.00%
TNI 11.50 -3.36%
TNM 4.00 0.00%
TRT 9.00 0.00%
TTB 23.80 +0.42%
TTC 22.00 0.00%
TTL 7.90 0.00%
TTZ 8.80 0.00%
TV1 15.70 0.00%
TV2 106.00 +1.44%
TV3 40.50 -4.03%
TV4 17.10 +2.40%
TVA 13.00 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 12.00 0.00%
UDC 3.42 +6.21%
UIC 26.05 +3.17%
USC 9.50 0.00%
V11 0.30 0.00%
V12 14.50 0.00%
V15 0.30 0.00%
V21 14.30 0.00%
VC1 14.00 0.00%
VC2 13.20 0.00%
VC3 18.90 -0.53%
VC5 0.90 0.00%
VC6 7.80 0.00%
VC7 10.00 -2.91%
VC9 9.50 0.00%
VCC 10.50 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 16.80 -1.18%
VCS 84.50 0.00%
VCT 5.00 0.00%
VE1 10.80 -9.24%
VE2 11.00 0.00%
VE3 10.10 0.00%
VE9 3.90 -2.50%
VES 1.10 0.00%
VGC 16.30 -1.21%
VGV 9.50 0.00%
VHL 33.80 0.00%
VIT 9.40 +1.08%
VLB 31.00 0.00%
VNE 6.53 -2.97%
VTS 14.00 0.00%
VTV 11.00 -3.51%
VVN 7.40 0.00%
VXB 17.30 0.00%
X18 3.20 0.00%
XLV 12.00 0.00%
XMD 4.10 0.00%

CKG: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

VSD- 14/06/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang Mã chứng khoán: CKG Mã ISIN: VN000000CKG6 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2018

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm