Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 24.50 0.00%
ACS 13.50 0.00%
AMS 6.80 0.00%
ASD 2.80 0.00%
B82 1.40 0.00%
BCC 6.40 +3.23%
BCE 5.37 0.00%
BDT 10.70 0.00%
BHC 2.00 0.00%
BHV 4.60 0.00%
BMF 39.20 0.00%
BMN 7.40 0.00%
BMP 53.30 0.00%
BT6 4.60 0.00%
BTC 60.00 0.00%
BTD 14.80 -3.27%
BTS 4.80 0.00%
BXH 10.30 0.00%
C32 23.65 +1.94%
C36 13.70 0.00%
C47 9.30 -0.43%
C69 5.20 +4.00%
C71 11.40 0.00%
C92 5.30 +6.00%
CC1 14.90 0.00%
CC4 9.00 0.00%
CCH 10.00 0.00%
CCI 14.90 0.00%
CCM 25.30 0.00%
CCV 37.00 0.00%
CDC 16.90 0.00%
CDR 12.30 0.00%
CE1 7.50 0.00%
CEE 18.90 0.00%
CEG 8.00 0.00%
CEN 46.00 +15.00%
CEO 12.10 -0.82%
CH5 11.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 11.10 0.00%
CID 2.80 0.00%
CIG 4.10 +2.76%
CII 27.80 +0.36%
CIP 7.50 +13.64%
CLH 15.70 0.00%
CMS 3.30 0.00%
CNN 14.00 0.00%
CNT 2.70 0.00%
CQT 2.70 0.00%
CSC 23.80 -3.64%
CT3 6.00 0.00%
CT6 5.00 0.00%
CTD 145.50 +2.46%
CTI 29.80 +0.68%
CTN 0.70 0.00%
CTR 25.10 0.00%
CTX 28.60 0.00%
CVT 23.50 0.00%
CX8 9.50 0.00%
CYC 1.60 0.00%
D2D 65.50 +0.15%
DAC 13.00 0.00%
DAG 8.63 +1.77%
DC1 10.30 +6.19%
DC2 9.00 -1.10%
DC4 10.70 0.00%
DCF 8.00 0.00%
DCT 1.20 0.00%
DGT 14.50 0.00%
DHA 25.90 +1.37%
DID 3.90 0.00%
DIG 14.40 -0.69%
DIH 16.10 0.00%
DL1 37.20 +0.81%
DND 23.00 +12.75%
DNP 15.00 0.00%
DOC 11.00 0.00%
DPG 38.50 -3.27%
DPS 0.80 0.00%
DSG 10.00 0.00%
DTV 16.00 +10.34%
DX2 10.10 0.00%
DXV 3.75 -0.79%
GKM 13.80 -1.43%
GMX 23.40 0.00%
GND 29.40 0.00%
GTN 8.60 +1.78%
H11 5.90 0.00%
HAM 18.00 0.00%
HAN 11.80 0.00%
HAS 7.51 0.00%
HBC 20.95 +0.24%
HC3 25.00 +6.84%
HCC 16.20 +8.00%
HCI 4.70 +38.24%
HEC 27.50 0.00%
HEJ 15.00 0.00%
HHG 3.40 0.00%
HID 2.76 +3.37%
HLG 9.49 -6.96%
HLY 14.00 -9.68%
HMS 32.50 0.00%
HOM 4.20 0.00%
HPM 11.60 0.00%
HT1 11.10 +1.37%
HTC 26.50 0.00%
HU3 9.50 -3.06%
HU4 10.20 0.00%
HVX 4.04 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 42.00 0.00%
ICG 6.00 0.00%
ICI 9.00 0.00%
ICN 36.00 0.00%
IDV 32.80 +4.13%
IJC 9.23 +0.11%
ITQ 3.40 0.00%
KDM 3.60 -5.26%
KSB 31.05 +1.64%
KTT 5.40 0.00%
L10 19.20 +3.23%
L12 5.40 0.00%
L14 36.00 +2.27%
L18 9.20 0.00%
LAI 9.30 0.00%
LBM 33.00 +3.12%
LCC 3.10 0.00%
LCG 9.00 0.00%
LCS 3.30 +3.12%
LHC 56.00 -1.75%
LIC 5.00 0.00%
LIG 4.00 +2.56%
LM8 24.55 +1.45%
LMI 15.00 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.00 0.00%
MBG 3.00 +7.14%
MCC 14.30 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.40 +7.69%
MCT 18.60 0.00%
MDG 11.50 -2.54%
MEC 2.40 0.00%
MST 3.80 0.00%
MTS 15.70 0.00%
MVC 10.00 0.00%
NAC 6.00 0.00%
NAV 4.30 -2.27%
NDX 13.50 +0.75%
NHA 8.70 +1.16%
NHC 36.40 0.00%
NKG 13.90 +1.09%
NMK 8.30 0.00%
NNC 51.60 +0.39%
NTB 0.50 0.00%
NTP 43.40 +0.93%
PCC 16.80 0.00%
PCM 4.00 0.00%
PEC 8.80 0.00%
PHC 16.30 0.00%
PNT 6.30 0.00%
PPG 0.80 0.00%
PTC 6.28 0.00%
PTD 15.50 0.00%
PVV 0.90 +12.50%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.53 -2.32%
PXL 2.80 +12.00%
PXM 0.30 0.00%
PXS 4.90 -0.61%
PXT 1.70 -5.56%
QLD 10.00 0.00%
QNC 3.90 0.00%
RCC 18.00 0.00%
RCD 16.00 +11.11%
REE 30.35 +0.50%
ROS 44.70 +1.25%
S12 0.70 0.00%
S27 5.80 0.00%
S55 21.00 +0.48%
S74 4.60 +4.55%
S96 0.70 0.00%
S99 5.60 +1.82%
SAV 8.88 +1.60%
SBA 14.80 0.00%
SC5 31.00 -6.06%
SCC 1.50 0.00%
SCI 7.80 +9.86%
SCJ 3.00 0.00%
SD1 2.00 0.00%
SD2 5.20 +1.96%
SD3 3.40 0.00%
SD4 8.30 -5.68%
SD5 8.20 +2.50%
SD6 5.10 -1.92%
SD8 0.40 0.00%
SD9 7.10 -1.39%
SDA 2.70 +3.85%
SDB 1.30 0.00%
SDC 13.90 0.00%
SDE 1.60 0.00%
SDG 31.00 0.00%
SDJ 9.20 0.00%
SDN 32.00 0.00%
SDP 2.40 +9.09%
SDT 6.30 0.00%
SDU 10.70 +9.18%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SHI 6.50 -1.37%
SHP 22.00 0.00%
SIC 12.00 +1.69%
SII 23.35 +6.62%
SJC 5.80 0.00%
SJE 26.50 0.00%
SJG 6.30 -13.70%
SJM 1.00 +11.11%
SJS 17.80 -1.11%
STL 1.30 0.00%
STV 10.50 0.00%
SVN 2.00 +5.26%
TA6 5.50 0.00%
TA9 11.00 -5.17%
TBT 2.30 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 2.80 0.00%
TCR 2.55 0.00%
TEC 7.00 0.00%
TGG 17.90 +4.68%
THG 29.00 0.00%
TKC 23.90 +0.42%
TLD 10.50 +0.96%
TLT 10.00 0.00%
TMW 12.00 0.00%
TNI 9.45 +1.29%
TRT 9.00 0.00%
TTC 22.00 0.00%
TTL 7.90 0.00%
TTZ 8.90 +9.88%
TV1 15.60 0.00%
TV2 101.90 -0.10%
TV3 48.60 +9.95%
TV4 16.40 0.00%
TVA 12.00 -25.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 8.60 +7.50%
UDC 2.90 -2.36%
UIC 26.80 +4.28%
USC 8.70 0.00%
V11 0.40 0.00%
V12 12.60 0.00%
V15 0.40 0.00%
V21 15.80 0.00%
VC1 12.50 +9.65%
VC2 13.00 0.00%
VC3 19.00 +1.60%
VC5 1.10 0.00%
VC6 7.80 0.00%
VC7 10.40 0.00%
VC9 11.50 0.00%
VCC 11.50 -2.54%
VCE 8.00 0.00%
VCG 15.10 0.00%
VCS 93.90 +1.51%
VCT 6.50 0.00%
VE1 12.70 +6.72%
VE2 11.50 0.00%
VE3 9.90 0.00%
VE9 4.10 +5.13%
VES 1.30 0.00%
VGC 17.60 -3.30%
VGV 9.90 0.00%
VHL 36.20 0.00%
VIT 10.30 +6.19%
VLB 22.70 -2.58%
VNE 5.94 -1.00%
VTS 12.80 0.00%
VTV 11.80 0.00%
VXB 17.00 +9.68%
XLV 12.00 0.00%
XMD 4.10 0.00%

C36: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VSD- 14/06/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236 Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236 Mã chứng khoán: C36 Mã ISIN: VN000000C366 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2018

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm