Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACC 20.10
ACE 28.10 0.00%
ACS 14.20 +0.71%
AMS 7.40 0.00%
ASD 1.60 0.00%
B82 1.90 0.00%
BCC 6.70 +1.52%
BCE 6.30 -0.47%
BDT 9.50 0.00%
BHC 3.10 0.00%
BHV 5.30 0.00%
BMF 37.00 0.00%
BMN 8.30 0.00%
BMP 57.60 -0.69%
BT6 5.10 +10.87%
BTC 70.10 0.00%
BTD 15.60 0.00%
BTS 5.10 0.00%
BXH 14.10 +9.30%
C32 32.40 -0.31%
C36 13.70 0.00%
C47 11.20 -1.32%
C69 5.20 +4.00%
C71 10.50 0.00%
C92 11.00 0.00%
CC1 15.50 0.00%
CC4 8.00 +14.29%
CCH 7.30 0.00%
CCI 13.30 +1.92%
CCM 35.00 0.00%
CCV 37.00 0.00%
CDC 19.20 +2.67%
CDR 12.30 0.00%
CE1 7.50 0.00%
CEE 20.15 +2.28%
CEG 9.80 0.00%
CEO 16.70 +3.09%
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 11.50 0.00%
CID 2.10 0.00%
CIG 2.42 -1.22%
CII 30.30 +0.66%
CIP 10.00 0.00%
CLH 14.30 +10.00%
CMS 3.70 -2.63%
CNN 16.30 0.00%
CNT 3.30 0.00%
CQT 3.00 0.00%
CSC 24.70 +1.23%
CT3 6.00 0.00%
CT6 5.50 0.00%
CTD 144.60 +0.42%
CTI 31.70 -2.16%
CTN 0.60 0.00%
CTR 23.00 -1.71%
CTX 28.10 +0.36%
CVT 30.75 -4.50%
CX8 9.50 0.00%
CYC 1.70 0.00%
D2D 75.00 -1.32%
DAC 13.00 0.00%
DAG 8.70 -1.14%
DC1 9.90 -13.16%
DC2 6.60 0.00%
DC4 10.10 +4.12%
DCF 8.00 0.00%
DCT 0.80 0.00%
DGT 17.50 0.00%
DHA 28.95 +1.22%
DID 3.90 0.00%
DIG 22.10 +0.45%
DIH 14.60 0.00%
DL1 37.00 +5.71%
DND 20.00 0.00%
DNP 19.50 +2.09%
DOC 11.00 0.00%
DPS 1.20 -7.69%
DSG 10.00 0.00%
DTV 16.00 0.00%
DXV 3.85 -6.78%
G36 5.80 +5.45%
GKM 10.80 0.00%
GMX 25.00 -5.66%
GND 22.90 +9.57%
GTH 4.50 0.00%
GTN 11.00 -2.22%
H11 5.90 +9.26%
HAM 18.00 0.00%
HAN 11.80 0.00%
HAS 7.90 -4.82%
HBC 40.95 +1.36%
HC3 27.00 0.00%
HCC 17.80 -3.78%
HCI 3.40 0.00%
HEC 20.30 0.00%
HEJ 13.30 -14.19%
HHG 4.70 +2.17%
HID 3.01 0.00%
HLG 9.69 -0.10%
HLY 17.20 0.00%
HMS 32.00 -3.90%
HOM 3.80 0.00%
HPM 12.00 0.00%
HT1 12.95 -0.77%
HTC 27.00 0.00%
HU1 10.65
HU3 13.40 0.00%
HU4 10.30 0.00%
HVX 4.39 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 40.00 0.00%
ICG 7.00 +1.45%
ICI 9.00 0.00%
ICN 50.90 0.00%
IDV 32.40 -1.52%
IJC 10.20 +4.62%
ITQ 3.20 +6.67%
KDM 2.50 0.00%
KSB 35.30 +1.00%
KTT 6.60 +8.20%
L10 18.40 -1.60%
L12 6.20 0.00%
L14 44.10 -4.13%
L18 8.20 0.00%
L45 2.90 0.00%
LAI 9.30 0.00%
LBM 33.50 -0.15%
LCC 3.10 0.00%
LCG 9.76 -0.41%
LCS 5.40 0.00%
LHC 53.50 0.00%
LIC 7.50 0.00%
LIG 4.20 0.00%
LM8 23.75 -3.06%
LMI 11.00 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 1.90 0.00%
MBG 2.20 0.00%
MCC 14.50 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.40 -6.67%
MCT 16.20 0.00%
MDG 12.00 0.00%
MEC 2.60 -7.14%
MST 3.90 0.00%
MTS 15.70 0.00%
MVC 10.90 0.00%
NAC 7.00 0.00%
NAV 5.40 0.00%
NDX 17.10 -1.16%
NHA 9.90 +2.06%
NHC 37.30 0.00%
NKG 21.20 -0.47%
NMK 10.20 0.00%
NNC 51.10 +0.39%
NTB 0.50 0.00%
NTP 54.00 +0.93%
PCC 17.40 0.00%
PCM 4.40 +2.33%
PEC 7.10 0.00%
PHC 19.40 0.00%
PNT 6.40 0.00%
PPG 0.80 0.00%
PTC 6.24 0.00%
PTD 14.10 0.00%
PTE 4.00 0.00%
PTO 7.80 0.00%
PVA 0.50 0.00%
PVV 1.10 -8.33%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.20 0.00%
PXL 3.10 0.00%
PXM 0.30 0.00%
PXS 6.52 -3.98%
PXT 2.63 -5.73%
QLD 10.00 0.00%
QNC 4.00 0.00%
RCC 13.40 +11.67%
RCD 19.00 0.00%
REE 35.80 -1.10%
ROS 75.00 -1.70%
S12 0.80 0.00%
S27 5.80 0.00%
S55 20.10 -4.29%
S74 5.40 0.00%
S96 0.50 0.00%
S99 5.00 +2.04%
SAV 8.60 +0.58%
SBA 15.10 -0.98%
SC5 31.00 +4.38%
SCC 1.50 0.00%
SCI 5.40 0.00%
SCJ 3.10 +3.33%
SD1 2.00 0.00%
SD2 5.00 -1.96%
SD3 2.70 +8.00%
SD4 9.40 0.00%
SD5 8.70 -2.25%
SD6 6.10 +1.67%
SD7 3.00 0.00%
SD8 0.30 0.00%
SD9 8.10 0.00%
SDA 2.30 -8.00%
SDB 1.40 0.00%
SDC 12.70 0.00%
SDE 1.10 0.00%
SDG 31.00 +0.65%
SDJ 8.00 0.00%
SDN 33.00 0.00%
SDP 2.00 0.00%
SDT 7.20 -1.37%
SDU 11.60 -2.52%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SHI 7.16 +0.70%
SHP 23.20 +1.09%
SIC 10.70 -0.93%
SII 23.95 +2.13%
SJC 6.80 -1.45%
SJE 26.50 0.00%
SJG 6.40 +14.29%
SJM 0.60 0.00%
SJS 24.40 -0.41%
STL 1.40 +7.69%
STV 14.00 +10.24%
SVN 1.90 -9.52%
TA6 6.10 -14.08%
TA9 12.30 0.00%
TBT 1.30 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 10.00 0.00%
TCR 2.69 -1.82%
TEC 7.00 0.00%
THG 38.00 -1.04%
TKC 24.90 +0.81%
TLD 10.30 +3.00%
TLT 12.00 0.00%
TMW 11.60 0.00%
TNB 7.20 0.00%
TNI 6.40 +0.79%
TNM 4.70 -14.55%
TRT 9.00 0.00%
TTB 18.60
TTC 15.00 0.00%
TTL 8.50 -5.56%
TTZ 6.40 0.00%
TV1 13.80 0.00%
TV2 105.00 0.00%
TV3 39.80 +9.94%
TV4 18.00 0.00%
TVA 16.00 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 8.20 -7.87%
UDC 3.13 -2.80%
UIC 30.90 +1.31%
USC 8.70 0.00%
V11 0.40 0.00%
V12 13.90 0.00%
V15 0.40 0.00%
V21 12.30 0.00%
VC1 14.00 0.00%
VC2 14.00 0.00%
VC3 18.60 0.00%
VC5 1.10 0.00%
VC6 8.10 +1.25%
VC7 16.80 +0.60%
VC9 13.00 -1.52%
VCC 11.10 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 18.00 -3.74%
VCS 108.60 +0.56%
VCT 9.30 +14.81%
VE1 14.70 -4.55%
VE2 11.80 0.00%
VE3 10.40 -8.77%
VE9 4.30 0.00%
VES 1.00 +11.11%
VGC 25.50 -0.78%
VGV 10.50 0.00%
VHL 47.50 0.00%
VIT 13.20 0.00%
VLB 29.00 +3.57%
VNE 7.28 -0.14%
VTS 14.00 0.00%
VTV 13.50 0.00%
VVN 3.50 0.00%
VXB 13.50 0.00%
X18 3.70 0.00%
XMD 4.10 0.00%

VNE: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

VSD- 14/12/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam Tên chứng khoán Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam Mã chứng khoán: VNE Mã ISIN: VN000000VNE5 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: HOSE Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2017

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm