Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 24.50 0.00%
ACS 15.50 0.00%
AMS 7.00 0.00%
ASD 1.60 0.00%
B82 1.30 0.00%
BCC 6.50 0.00%
BCE 6.20 +1.14%
BDT 10.50 0.00%
BHC 2.10 0.00%
BHV 4.60 0.00%
BMF 37.00 0.00%
BMN 7.40 0.00%
BMP 59.10 +0.17%
BT6 4.70 0.00%
BTC 60.00 0.00%
BTD 15.40 -1.28%
BTS 5.30 0.00%
BXH 10.30 0.00%
C32 26.10 -2.43%
C36 13.70 0.00%
C47 9.60 0.00%
C69 5.00 0.00%
C71 10.50 0.00%
C92 11.00 0.00%
CC1 12.00 0.00%
CC4 6.20 -3.12%
CCH 7.40 +13.85%
CCI 13.90 0.00%
CCM 26.30 0.00%
CCV 37.00 +5.71%
CDC 17.30 +0.29%
CDR 12.30 0.00%
CE1 7.50 0.00%
CEE 19.45 0.00%
CEG 8.00 0.00%
CEN 20.00 0.00%
CEO 13.70 0.00%
CH5 20.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 11.60 0.00%
CID 2.10 0.00%
CIG 2.84 +0.35%
CII 26.00 -2.26%
CIP 5.90 0.00%
CLH 17.00 0.00%
CMS 3.50 0.00%
CNN 14.00 0.00%
CNT 2.60 0.00%
CQT 3.00 0.00%
CSC 23.40 0.00%
CT3 6.00 0.00%
CT6 5.20 0.00%
CTD 158.00 +1.94%
CTI 27.90 -2.11%
CTN 0.70 0.00%
CTR 26.60 0.00%
CTX 28.60 0.00%
CVT 29.80 +0.68%
CX8 9.50 0.00%
CYC 1.90 0.00%
D2D 67.00 -1.03%
DAC 13.00 0.00%
DAG 9.34 +0.32%
DC1 10.70 +13.83%
DC2 7.50 0.00%
DC4 10.50 0.00%
DCF 8.00 0.00%
DCT 1.20 0.00%
DGT 14.50 -14.71%
DHA 30.00 +2.04%
DID 3.90 0.00%
DIG 19.20 +6.96%
DIH 10.30 0.00%
DL1 37.40 0.00%
DND 13.50 0.00%
DNP 24.40 0.00%
DOC 11.00 0.00%
DPG 51.60 -0.19%
DPS 1.10 0.00%
DSG 10.00 0.00%
DTV 14.80 0.00%
DXV 3.80 +5.56%
G36 5.70 0.00%
GKM 12.70 0.00%
GMX 24.20 0.00%
GND 24.90 +12.16%
GTH 5.10 0.00%
GTN 9.33 -0.74%
H11 5.90 0.00%
HAM 18.00 0.00%
HAN 11.80 0.00%
HAS 7.10 -4.05%
HBC 25.90 0.00%
HC3 23.10 0.00%
HCC 16.50 0.00%
HCI 3.40 0.00%
HEC 20.70 +15.00%
HEJ 15.00 0.00%
HHG 4.50 0.00%
HID 2.98 -0.67%
HLG 9.16 -6.91%
HLY 15.50 0.00%
HMS 32.00 -14.21%
HOM 4.00 0.00%
HPM 11.60 0.00%
HT1 11.95 +2.14%
HTC 26.30 0.00%
HU3 12.50 0.00%
HU4 10.30 0.00%
HVX 4.00 -2.44%
I10 0.80 0.00%
ICC 40.00 0.00%
ICG 6.50 0.00%
ICI 9.00 0.00%
ICN 36.00 0.00%
IDV 30.00 0.00%
IJC 9.39 -0.63%
ITQ 3.50 0.00%
KDM 3.40 0.00%
KSB 36.60 +0.27%
KTT 7.20 0.00%
L10 18.30 +2.23%
L12 6.30 0.00%
L14 38.50 0.00%
L18 9.00 0.00%
L45 2.40 0.00%
LAI 9.30 0.00%
LBM 31.00 -3.12%
LCC 3.10 0.00%
LCG 9.34 0.00%
LCS 3.70 0.00%
LHC 49.70 0.00%
LIC 5.00 0.00%
LIG 4.20 0.00%
LM8 24.10 -1.03%
LMI 15.00 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.00 0.00%
MBG 2.90 0.00%
MCC 14.50 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.60 0.00%
MCT 18.60 0.00%
MDG 11.55 -1.28%
MEC 2.50 0.00%
MST 3.70 0.00%
MTS 15.70 0.00%
MVC 10.10 0.00%
NAC 6.00 0.00%
NAV 4.65 -7.00%
NDX 15.10 0.00%
NHA 9.40 0.00%
NHC 35.70 0.00%
NKG 16.80 -1.18%
NMK 10.00 0.00%
NNC 51.80 0.00%
NTB 0.40 0.00%
NTP 49.40 0.00%
PCC 17.00 0.00%
PCM 4.00 0.00%
PEC 8.80 0.00%
PHC 16.30 0.00%
PNT 6.40 0.00%
PPG 0.80 0.00%
PTC 6.81 +6.57%
PTD 15.50 0.00%
PTE 2.30 0.00%
PTO 7.80 0.00%
PVA 0.50 0.00%
PVV 1.10 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.43 -2.41%
PXL 2.40 -4.00%
PXM 0.30 0.00%
PXS 5.20 +0.97%
PXT 1.95 -5.80%
QLD 10.00 0.00%
QNC 4.30 0.00%
RCC 15.80 +6.76%
RCD 14.60 0.00%
REE 31.90 +1.59%
ROS 46.25 +6.94%
S12 0.70 0.00%
S27 5.80 0.00%
S55 22.00 0.00%
S72 6.50 0.00%
S74 4.40 0.00%
S96 0.60 0.00%
S99 5.60 0.00%
SAV 9.30 0.00%
SBA 14.60 -1.35%
SC5 31.35 0.00%
SCC 1.50 0.00%
SCI 7.30 0.00%
SCJ 3.00 0.00%
SD1 2.00 0.00%
SD2 4.80 0.00%
SD3 3.20 0.00%
SD4 8.60 0.00%
SD5 7.90 0.00%
SD6 5.30 0.00%
SD8 0.30 0.00%
SD9 7.40 0.00%
SDA 2.40 0.00%
SDB 1.20 0.00%
SDC 13.90 0.00%
SDE 1.60 0.00%
SDG 31.00 0.00%
SDJ 9.20 0.00%
SDN 30.30 0.00%
SDP 1.80 0.00%
SDT 6.40 0.00%
SDU 10.00 0.00%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SHI 6.70 +0.90%
SHP 22.40 +6.67%
SIC 11.30 0.00%
SII 19.90 0.00%
SJC 6.10 0.00%
SJE 26.50 0.00%
SJG 8.60 0.00%
SJM 0.70 0.00%
SJS 21.40 0.00%
STL 1.30 0.00%
STV 12.00 0.00%
SVN 2.30 0.00%
TA6 6.10 -14.08%
TA9 13.30 0.00%
TBT 2.30 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 2.80 0.00%
TCR 2.61 0.00%
TEC 7.00 0.00%
TGG 15.45 +6.92%
THG 31.80 -0.62%
TKC 25.20 0.00%
TLD 13.70 +0.74%
TLT 11.00 0.00%
TMW 11.60 0.00%
TNB 6.80 0.00%
TNI 6.90 +2.99%
TNM 5.40 0.00%
TRT 9.00 0.00%
TTC 17.00 0.00%
TTL 7.90 0.00%
TTZ 8.30 0.00%
TV1 18.70 0.00%
TV2 97.00 0.00%
TV3 44.20 0.00%
TV4 18.00 0.00%
TVA 16.00 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 8.90 0.00%
UDC 3.20 -2.44%
UIC 25.60 +4.49%
USC 8.70 0.00%
V11 0.40 0.00%
V12 13.80 0.00%
V15 0.30 0.00%
V21 14.40 0.00%
VC1 13.00 0.00%
VC2 13.00 0.00%
VC3 18.70 0.00%
VC5 1.10 0.00%
VC6 8.30 0.00%
VC7 13.20 0.00%
VC9 13.00 0.00%
VCC 12.30 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 16.80 0.00%
VCS 85.00 0.00%
VCT 9.00 0.00%
VE1 14.20 0.00%
VE2 11.50 0.00%
VE3 11.00 0.00%
VE9 4.30 0.00%
VES 1.20 0.00%
VGC 23.70 0.00%
VGV 10.00 0.00%
VHL 40.50 0.00%
VIT 12.60 0.00%
VLB 24.20 -3.59%
VNE 6.53 +0.31%
VTS 13.00 0.00%
VTV 14.80 0.00%
VVN 4.50 0.00%
VXB 15.20 0.00%
X18 3.70 0.00%
XLV 12.00 0.00%
XMD 4.10 0.00%

ICC: Chi trả cổ tức của năm 2016 bằng tiền

VSD- 14/09/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Mã chứng khoán: ICC Mã ISIN: VN000000ICC9 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2017 - Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức của năm 2016 bằng tiền - Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). - Thời gian thực hiện: 29/09/2017 - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký; + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán - Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp. Địa chỉ: Số 71 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, HN (vào thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) bắt đầu từ ngày 29/09/2017 và xuất trình chứng minh thư nhân dân; Sổ sở hữu cổ đông. Trường hợp người được ủy quyền nhận cổ  tức ngoài chứng minh thư nhân dân và Sổ sở hữu, cổ đông còn phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật. Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh. Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm