Công Ty
ACB ( HNX )
23 + 0.2 (+0.87%)
  -  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu
Mã CK      
 
Đơn vị tính: Triệu đồng
  ACB
ĐỊNH GIÁ -  
   EPS 1,814.55  
   Thư giá 14,781.90  
   Cổ tức /cp 0.00  
   Tỷ suất cổ tức 0.00  
   Doanh Thu/CP  21,897.72  
TĂNG TRƯỞNG -  
   Tăng trưởng tổng tài sản 21.67%  
   Tăng trưởng vốn chủ sở hữu 14.00%  
   Tăng trưởng cho vay 21.49%  
   Tăng trưởng tiền gửi của khách hàng 16.59%  
   Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 59.84%  
KHẢ NĂNG SINH LỢI -  
   EBITDA -  
   ROA 0.82%  
   ROE 13.08%  
   Tỷ lệ thu nhập từ lãi 8493781.00%  
   Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi 3392220.00%  
   Tỷ lệ lãi trên tài sản có sinh lời -  
   Tỷ lệ hiệu suất sử dụng tài sản cố định 8.43%  
   Tỷ lệ lãi thuần trên tổng tài sản 0.82%  
   Tỷ lệ lãi thuần trên tổng thu nhập 17.82  
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH -  
   Tổng huy động 241.39  
   VCSH/ Tổng huy động -  
   Tỷ số đòn bẩy tài chính 17.21  
   Tỷ lệ tài sản có sinh lời -  
   Tổng cho vay khách hàng / Tổng huy động 82.24%  
   Tỷ lệ nợ xấu -  
   Dự phòng / Lợi nhuận -  
   Dự phòng / Tổng nợ xấu -  
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ -  
   Chi phí / Tài sản -  
   Chi phí / Thu nhập 54.59%  
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm