Công Ty
HHS ( UPCOM)
3 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Mã CK       
     
  2017 2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  341.000 528.000 3,263.810
      Thư giá  11,683.400 11,365.710 11,276.245
      Cổ tức /cp  - 400.000 775.364
      Tỷ suất cổ tức  8.30% 10.99% 6.31%
      Doanh Thu/CP   4,577.623 6,009.065 23,803.362
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -33.59% -71.20% 245.14%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -83.82% -77.03% 111.04%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -33.59% -71.20% 245.14%
      Tăng trưởng tổng tài sản  7.16% 7.30% 103.84%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  4.99% 8.14% 279.42%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  1.15% 5.58% 10.92%
      Lợi nhuận trước thuế biên  10.58% 9.85% 14.54%
      Lợi nhuận ròng biên  7.45% 8.78% 13.71%
      EBITDA  517.014 12.386 6.964
      ROA  2.82% 4.55% 21.97%
      ROE  2.96% 4.76% 27.43%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  18.031 25.953 13.297
      Thanh toán nhanh  8.862 19.578 6.771
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản       
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản      2.55%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu       
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  55.278 78.537 214.826
      Vòng quay phải trả  252.212 450.224 12.561
      Vòng quay tồn kho  1.922 2.508 6.056
      Chu kỳ tiền mặt  195.099 149.792 32.910
      Vòng quay tổng tài sản  0.378 0.518 1.602
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  69.345 138.387 424.546
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm