Công Ty
LBM ( HSX )
25 ()
  -  Công ty Cổ phần khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  5,507.000
      Thư giá  21,555.611
      Cổ tức /cp  2,000.000
      Tỷ suất cổ tức  5.83%
      Doanh Thu/CP   40,119.253
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  49.45%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  33.99%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  49.45%
      Tăng trưởng tổng tài sản  34.27%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  20.88%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  32.80%
      Lợi nhuận trước thuế biên  19.54%
      Lợi nhuận ròng biên  13.73%
      EBITDA  3.300
      ROA  20.57%
      ROE  28.21%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  2.335
      Thanh toán nhanh  1.425
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  6.436
      Vòng quay phải trả  17.985
      Vòng quay tồn kho  10.081
      Chu kỳ tiền mặt  72.824
      Vòng quay tổng tài sản  1.499
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  3.427
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm