Công Ty
GMX ( HNX )
21 ()
  -  Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  2,646.000 2,949.000
      Thư giá  14,945.977 14,799.762
      Cổ tức /cp  2,500.000 2,500.000
      Tỷ suất cổ tức  9.26% 10.18%
      Doanh Thu/CP   41,194.646 38,575.070
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  0.94% 20.58%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -4.86% 18.85%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  0.94% 20.58%
      Tăng trưởng tổng tài sản  2.29% -2.70%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  0.99% -8.18%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  29.99% 33.66%
      Lợi nhuận trước thuế biên  11.79% 12.04%
      Lợi nhuận ròng biên  9.49% 10.04%
      EBITDA  4.369 4.093
      ROA  18.84% 18.62%
      ROE  17.79% 20.29%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.479 1.608
      Thanh toán nhanh  0.589 0.799
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu     
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  102.046 19.750
      Vòng quay phải trả  16.058 14.683
      Vòng quay tồn kho  6.371 5.978
      Chu kỳ tiền mặt  38.139 54.832
      Vòng quay tổng tài sản  1.985 1.854
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  4.236 3.987
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm