Công Ty
HU3 ( HSX )
9 -0.12 (-1.31%)
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3
Mã CK       
     
  2016 2015 2014
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  1,684.730 1,498.000 1,185.000
      Thư giá  17,093.674 16,739.691 16,376.809
      Cổ tức /cp  - 750.000 650.000
      Tỷ suất cổ tức  11.50% 10.00% 7.49%
      Doanh Thu/CP   57,277.584 42,655.628 35,755.688
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  12.48% 26.42% -27.84%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  0.05% 32.59% 29.71%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  12.48% 26.42% -27.84%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -1.67% -5.12% -3.07%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  55.96% -17.44% -33.10%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  9.66% 12.96% 11.66%
      Lợi nhuận trước thuế biên  4.45% 4.89% 4.53%
      Lợi nhuận ròng biên  2.94% 3.51% 3.31%
      EBITDA  2.063 2.062 3.610
      ROA  2.74% 2.35% 1.78%
      ROE  9.96% 9.05% 7.27%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  1.243 1.278 2.158
      Thanh toán nhanh  0.296 0.442 0.531
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản       
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  24.04% 5.25% 12.35%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu       
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  5.004 3.694 3.286
      Vòng quay phải trả  17.478 6.479 5.715
      Vòng quay tồn kho  1.761 1.146 0.840
      Chu kỳ tiền mặt  260.058 360.913 481.743
      Vòng quay tổng tài sản  0.931 0.670 0.538
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  12.790 14.112 27.507
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm