Công Ty
MDG ( HSX )
11 ()
  -  Công ty Cổ phần Miền Đông
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  631.000 234.000
      Thư giá  13,768.629 13,479.044
      Cổ tức /cp  500.000 300.000
      Tỷ suất cổ tức  4.66% 4.84%
      Doanh Thu/CP   29,984.574 23,516.137
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  134.81% -
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  37.24% -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  134.81% -
      Tăng trưởng tổng tài sản  -4.12% -1.97%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -5.39% -17.55%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  12.31% 11.44%
      Lợi nhuận trước thuế biên  3.20% 2.39%
      Lợi nhuận ròng biên  1.98% 1.08%
      EBITDA  7.424 6.114
      ROA  1.73% 0.71%
      ROE  4.36% 1.90%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.156 1.044
      Thanh toán nhanh  0.481 0.500
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.13% 0.15%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  18.00% 22.42%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  0.31% 0.40%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  5.213 3.794
      Vòng quay phải trả  7.032 5.122
      Vòng quay tồn kho  2.418 2.079
      Chu kỳ tiền mặt  169.520 200.486
      Vòng quay tổng tài sản  0.872 0.663
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  6.905 4.124
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm