Công Ty
PTT ( UPCOM)
  -  Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  355.000 387.000
      Thư giá  10,107.914 9,753.142
      Cổ tức /cp     
      Tỷ suất cổ tức     
      Doanh Thu/CP   54,581.067 32,841.915
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -8.37% 176.30%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  29.13% 14.91%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -8.37% 176.30%
      Tăng trưởng tổng tài sản  62.75% -28.08%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  67.67% -11.90%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  3.42% 4.40%
      Lợi nhuận trước thuế biên  0.87% 1.25%
      Lợi nhuận ròng biên  0.65% 1.18%
      EBITDA  2.963 2.012
      ROA  1.64% 1.97%
      ROE  3.57% 4.05%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.128 1.738
      Thanh toán nhanh  0.922 1.576
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  23.76% 5.57%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  29.98% 6.44%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  62.88% 9.38%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  8.662 4.980
      Vòng quay phải trả  9.473 5.235
      Vòng quay tồn kho  231.665 128.270
      Chu kỳ tiền mặt  5.197 6.420
      Vòng quay tổng tài sản  2.527 1.672
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  4.847 4.316
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm