Công Ty
PTG ( UPCOM)
  -  Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  4,227.000 5,887.000
      Thư giá  21,186.186 18,959.266
      Cổ tức /cp  2,000.000 2,000.000
      Tỷ suất cổ tức  - 285.71%
      Doanh Thu/CP   58,563.611 59,913.352
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -23.03% 34.23%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -22.43% 21.08%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -23.03% 34.23%
      Tăng trưởng tổng tài sản  13.33% 29.10%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  8.74% 15.43%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  10.61% 13.37%
      Lợi nhuận trước thuế biên  9.09% 11.22%
      Lợi nhuận ròng biên  8.30% 10.53%
      EBITDA  - 0.088
      ROA  14.38% 22.46%
      ROE  21.06% 34.60%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.707 1.647
      Thanh toán nhanh  1.638 1.551
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản    1.65%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu     
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  9.222 12.578
      Vòng quay phải trả  321.474 197.402
      Vòng quay tồn kho  120.629 113.366
      Chu kỳ tiền mặt  41.581 30.391
      Vòng quay tổng tài sản  1.733 2.132
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  5.530 5.665
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm