Công Ty
PTI ( HNX )
15 ()
  -  Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS)  1,347.000 2,541.000
      Thư giá  22,988.895 22,917.107
      Cổ tức /cp  1,200.000 1,300.000
      Tỷ suất cổ tức  4.76% 5.44%
      Doanh Thu/CP  33,323.203 42,581.748
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu   -32.40% 137.69%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp   - -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng   -32.40% 137.69%
      Tăng trưởng tổng tài sản   15.23% 73.15%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  4.26% 173.13%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên   - -
      Lợi nhuận trước thuế biên   4.99% 7.55%
      Lợi nhuận ròng biên   4.04% 5.97%
      EBITDA  - -
      ROA   2.35% 4.74%
      ROE   5.87% 12.73%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện hành  - -
      Thanh toán nhanh   - -
      Nợ dài hạn/Tổng tài sản   0.06%  
      Tổng nợ/Tổng tài sản   1.51% 0.05%
      Tổng tài sản/Vốn chủ sỡ hữu  0.16%  
      Thanh toán tức thời  - -
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu   - -
      Vòng quay phải trả   - -
      Chu kỳ tiền mặt   - -
      Vòng quay Tổng tài sản   0.581 0.794
      Vòng quay Tài sản dài hạn   - -
      Vòng quay Tài sản cố định   - -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm