Công Ty
FPT ( HSX )
45 ()
  -  Công ty Cổ phần FPT
Mã CK       
     
  2017 2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  4,460.000 3,413.044 3,316.446
      Thư giá  18,720.382 18,031.606 16,325.234
      Cổ tức /cp  2,173.913 1,739.130 1,512.287
      Tỷ suất cổ tức  4.49% 4.74% 4.14%
      Doanh Thu/CP   69,974.562 74,943.398 72,314.323
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  47.27% 3.09% 18.31%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  14.75% 12.60% 19.45%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  47.27% 3.09% 18.31%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -16.20% 14.54% 14.95%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -16.21% 12.64% 17.77%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  22.70% 21.35% 19.74%
      Lợi nhuận trước thuế biên  9.97% 7.62% 7.51%
      Lợi nhuận ròng biên  6.87% 5.04% 5.09%
      EBITDA  7.015 4.863 5.227
      ROA  10.69% 7.12% 7.93%
      ROE  25.95% 19.88% 21.11%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  1.447 1.257 1.267
      Thanh toán nhanh  1.146 0.812 0.695
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  2.26% 2.46% 2.36%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  18.73% 33.32% 33.81%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  4.95% 7.69% 7.16%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  8.954 8.918 9.604
      Vòng quay phải trả  9.549 9.433 10.504
      Vòng quay tồn kho  10.646 5.955 5.879
      Chu kỳ tiền mặt  36.828 63.706 65.335
      Vòng quay tổng tài sản  1.556 1.415 1.559
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  7.872 7.899 9.220
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm