Công Ty
IJC ( HSX )
9 ()
  -  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  868.000
      Thư giá  21,650.772
      Cổ tức /cp  800.000
      Tỷ suất cổ tức  13.50%
      Doanh Thu/CP   14,373.409
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  4.89%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  30.23%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  4.89%
      Tăng trưởng tổng tài sản  24.61%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -0.92%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  18.05%
      Lợi nhuận trước thuế biên  8.14%
      Lợi nhuận ròng biên  6.49%
      EBITDA  2.647
      ROA  1.55%
      ROE  4.01%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  2.126
      Thanh toán nhanh  0.685
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  14.83%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  19.77%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  45.63%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  1.245
      Vòng quay phải trả  1.372
      Vòng quay tồn kho  0.343
      Chu kỳ tiền mặt  1,093.771
      Vòng quay tổng tài sản  0.239
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  2.589
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm