Công Ty
PXT ( HSX )
1 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây lắp đường ống bể chứa Dầu khí
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,546.000
      Thư giá  3,996.389
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   21,929.406
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -8.20%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  32.18%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -8.20%
      Tăng trưởng tổng tài sản  60.55%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  82.36%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  16.38%
      Lợi nhuận trước thuế biên  7.05%
      Lợi nhuận ròng biên  7.05%
      EBITDA  2.140
      ROA  8.75%
      ROE  47.96%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  0.999
      Thanh toán nhanh  0.688
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  1.93%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  9.34%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  10.51%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  4.230
      Vòng quay phải trả  3.062
      Vòng quay tồn kho  4.769
      Chu kỳ tiền mặt  43.740
      Vòng quay tổng tài sản  1.241
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  6.132
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm