Công Ty
TIG ( HNX )
5 ()
  -  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  585.569 1,811.591
      Thư giá  10,141.351 10,108.230
      Cổ tức /cp     
      Tỷ suất cổ tức     
      Doanh Thu/CP   2,416.276 6,467.820
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -49.56% 194.88%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -75.96% 620.48%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -49.56% 194.88%
      Tăng trưởng tổng tài sản  9.39% 68.89%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  18.91% 91.86%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  11.78% 28.01%
      Lợi nhuận trước thuế biên  31.77% 36.52%
      Lợi nhuận ròng biên  24.72% 28.01%
      EBITDA  7.088 4.228
      ROA  4.85% 12.64%
      ROE  6.13% 18.32%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  5.495 5.216
      Thanh toán nhanh  1.648 3.675
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.03% 0.54%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  1.38% 0.66%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  0.03% 0.72%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  2.106 5.024
      Vòng quay phải trả  8.876 8.380
      Vòng quay tồn kho  3.605 8.368
      Chu kỳ tiền mặt  234.029 72.710
      Vòng quay tổng tài sản  0.196 0.451
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  2.570 7.313
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm