Công Ty
MAC ( HNX )
5 ()
  -  Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,719.000 1,617.158
      Thư giá  - 10,736.826
      Cổ tức /cp  -  
      Tỷ suất cổ tức     
      Doanh Thu/CP   12,657.356 15,221.720
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  73.06% 170.04%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - 40.13%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  73.06% 170.04%
      Tăng trưởng tổng tài sản  - 71.25%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  - 98.26%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  - 21.10%
      Lợi nhuận trước thuế biên  - 12.61%
      Lợi nhuận ròng biên  13.58% 10.62%
      EBITDA  4.507 5.556
      ROA  - 9.11%
      ROE  - 12.29%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  - 2.586
      Thanh toán nhanh  - 1.728
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  - 0.81%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  - 8.57%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  - 1.04%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  - 5.530
      Vòng quay phải trả  - 6.470
      Vòng quay tồn kho  - 8.387
      Chu kỳ tiền mặt  - 53.103
      Vòng quay tổng tài sản  - 0.858
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  - 3.680
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm