Công Ty
VIG ( HNX )
1 ()
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  -734.000 195.000
      Thư giá  6,314.302 7,048.194
      Cổ tức /cp     
      Tỷ suất cổ tức     
      Doanh Thu/CP  -345.801 209.867
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  - -33.36%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  - -33.36%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -12.16% -2.36%
      Tăng trưởng vốn CSH  - -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  - -
      Lợi nhuận trước thuế biên  212.20% 93.12%
      Lợi nhuận ròng biên  - 93.12%
      EBITDA  4.922 10.501
      ROA   -9.99% 2.47%
      ROE  -10.98% 2.81%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện hành  - -
      Thanh toán nhanh  - -
      Nợ dài hạn / Tổng tài sản     
      Tổng nợ / Tổng tài sản  4.55% 7.37%
      Tổng tài sản / Vốn chủ sỡ hữu  1.09% 1.11%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  - -
      Vòng quay phải trả  - -
      Chu kỳ tiền mặt  - -
      Vòng quay Tổng tài sản  -0.047 0.026
      Vòng quay Tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay Tài sản cố định  - -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm