Công Ty
TV3 ( HNX )
24 ()
  -  Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 3
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  2,257.500 1,690.833
      Thư giá  17,888.357 15,802.016
      Cổ tức /cp  416.667 347.222
      Tỷ suất cổ tức  1.70% 1.99%
      Doanh Thu/CP   63,033.203 53,550.597
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  23.06% -17.93%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  20.15% 3.04%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  23.06% -17.93%
      Tăng trưởng tổng tài sản  16.56% -2.04%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  13.20% 4.13%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  22.72% 22.26%
      Lợi nhuận trước thuế biên  5.31% 5.38%
      Lợi nhuận ròng biên  4.20% 4.02%
      EBITDA  6.648 6.057
      ROA  5.35% 4.66%
      ROE  13.40% 10.92%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.203 1.219
      Thanh toán nhanh  0.857 0.878
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu     
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  4.438 4.700
      Vòng quay phải trả  44.129 52.602
      Vòng quay tồn kho  7.608 6.859
      Chu kỳ tiền mặt  122.285 123.939
      Vòng quay tổng tài sản  1.273 1.159
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  10.238 9.453
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm