Công Ty
CTI ( HSX )
21 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cường Thuận
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  2,494.940 2,732.000
      Thư giá  18,663.072 16,380.978
      Cổ tức /cp  672.232 1,600.000
      Tỷ suất cổ tức  2.20% 6.66%
      Doanh Thu/CP   19,915.852 28,730.352
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  36.33% 58.41%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  24.10% 56.74%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  36.33% 58.41%
      Tăng trưởng tổng tài sản  11.83% 17.26%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  13.00% 20.00%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  45.28% 38.86%
      Lợi nhuận trước thuế biên  16.81% 12.99%
      Lợi nhuận ròng biên  13.43% 10.49%
      EBITDA  3.112 1.899
      ROA  3.60% 3.02%
      ROE  14.57% 17.17%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  0.986 0.765
      Thanh toán nhanh  0.638 0.496
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  50.52% 60.48%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  59.16% 67.93%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  184.86% 330.32%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  15.575 20.612
      Vòng quay phải trả  5.378 4.148
      Vòng quay tồn kho  6.198 7.947
      Chu kỳ tiền mặt  14.458 -24.431
      Vòng quay tổng tài sản  0.268 0.288
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  1.309 0.948
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm