Công Ty
CCI ( HSX )
13 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,355.000 1,308.000
      Thư giá  15,321.561 15,036.179
      Cổ tức /cp  1,300.000 1,200.000
      Tỷ suất cổ tức  9.15% 10.68%
      Doanh Thu/CP   19,098.888 17,070.364
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  8.39% 16.98%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  1.12% 6.48%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  8.39% 16.98%
      Tăng trưởng tổng tài sản  3.30% 10.11%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  1.90% 22.05%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  12.33% 13.90%
      Lợi nhuận trước thuế biên  10.78% 11.31%
      Lợi nhuận ròng biên  8.58% 9.02%
      EBITDA  11.255 -
      ROA  4.26% 4.19%
      ROE  8.93% 9.41%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  12.005 11.756
      Thanh toán nhanh  10.944 10.609
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu     
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  70.039 85.685
      Vòng quay phải trả  151.651 173.143
      Vòng quay tồn kho  24.237 29.718
      Chu kỳ tiền mặt  17.864 14.474
      Vòng quay tổng tài sản  0.497 0.465
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  6.862 7.031
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm