Công Ty
LHC ( HNX )
63 0.0 (0.00%)
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng
Mã CK       
     
  2016 2015 2014
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  7,433.000 9,586.229 7,233.333
      Thư giá  50,998.151 44,990.511 41,361.646
      Cổ tức /cp    3,000.000 3,333.333
      Tỷ suất cổ tức    6.12% 8.63%
      Doanh Thu/CP   137,213.122 152,982.946 121,782.843
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  2.63% 20.16% -46.93%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  22.57% 37.46% 60.72%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  2.63% 20.16% -46.93%
      Tăng trưởng tổng tài sản  9.41% 42.55% 5.25%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  10.56% 41.43% 6.63%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  23.98% 23.23% 19.24%
      Lợi nhuận trước thuế biên  13.55% 12.97% 9.71%
      Lợi nhuận ròng biên  5.42% 6.27% 5.94%
      EBITDA  2.327 1.717 2.000
      ROA  6.66% 7.99% 8.27%
      ROE  15.49% 18.23% 18.35%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  1.922 1.662 2.234
      Thanh toán nhanh  1.342 1.269 1.544
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.84%    
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  2.42% 5.47%  
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  1.92%    
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  4.073 4.003 5.822
      Vòng quay phải trả  8.063 8.109 13.210
      Vòng quay tồn kho  10.710 7.846 7.664
      Chu kỳ tiền mặt  78.652 92.686 82.691
      Vòng quay tổng tài sản  1.230 1.275 1.393
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  3.194 3.510 4.000
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm