Công Ty
DXV ( HSX )
3 ()
  -  Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  750.000 566.000
      Thư giá  - 11,810.310
      Cổ tức /cp  -  
      Tỷ suất cổ tức     
      Doanh Thu/CP   30,093.091 47,536.692
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  5.55% 41.04%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - -5.70%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  5.55% 41.04%
      Tăng trưởng tổng tài sản  - 12.84%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  - 4.92%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  - 6.89%
      Lợi nhuận trước thuế biên  2.49% 1.49%
      Lợi nhuận ròng biên  1.98% 1.19%
      EBITDA  7.495 9.096
      ROA  - 3.28%
      ROE  - 4.91%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  - 2.415
      Thanh toán nhanh  - 1.819
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  -  
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  -  
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  -  
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  - 8.180
      Vòng quay phải trả  - 10.368
      Vòng quay tồn kho  - 13.403
      Chu kỳ tiền mặt  - 36.750
      Vòng quay tổng tài sản  - 2.755
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  - 17.582
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm