Công Ty
DID ( UPCOM)
5 ()
  -  Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  217.000 625.000
      Thư giá  11,440.504 11,984.039
      Cổ tức /cp     
      Tỷ suất cổ tức     
      Doanh Thu/CP   30,939.900 41,387.589
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -45.13% 50.73%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -16.36% 40.83%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -45.13% 50.73%
      Tăng trưởng tổng tài sản  34.16% 12.83%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  33.43% 6.77%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  6.91% 9.77%
      Lợi nhuận trước thuế biên  1.04% 2.20%
      Lợi nhuận ròng biên  0.70% 1.51%
      EBITDA  1.437 1.986
      ROA  0.88% 1.98%
      ROE  2.26% 5.35%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.103 0.988
      Thanh toán nhanh  0.681 0.696
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  1.84% 2.45%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  32.25% 37.60%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  4.51% 6.84%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  3.219 3.348
      Vòng quay phải trả  5.581 6.984
      Vòng quay tồn kho  10.270 11.410
      Chu kỳ tiền mặt  83.527 88.992
      Vòng quay tổng tài sản  1.250 1.312
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  4.127 4.390
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm