Công Ty
D2D ( HSX )
46 ()
  -  Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  6,029.000 4,288.000
      Thư giá  39,857.581 36,464.545
      Cổ tức /cp  3,000.000 2,500.000
      Tỷ suất cổ tức  4.90% 7.18%
      Doanh Thu/CP   22,658.851 38,681.496
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  25.90% 1.67%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -4.05% 1.95%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  25.90% 1.67%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -6.86% 24.35%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  8.35% 6.57%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  32.12% 22.32%
      Lợi nhuận trước thuế biên  39.01% 17.06%
      Lợi nhuận ròng biên  31.21% 13.49%
      EBITDA  11.478 6.187
      ROA  5.84% 4.48%
      ROE  15.73% 12.05%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  3.188 2.302
      Thanh toán nhanh  1.534 1.167
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản    0.80%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu     
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  14.885 9.072
      Vòng quay phải trả  18.315 9.938
      Vòng quay tồn kho  0.439 0.863
      Chu kỳ tiền mặt  836.130 427.452
      Vòng quay tổng tài sản  0.187 0.332
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  1.398 1.866
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm