Công Ty
CII ( HSX )
19 ()
  -  Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
Mã CK       
     
  2017 2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  5,898.000 3,245.000 2,959.000
      Thư giá  20,035.771 14,610.721 14,750.315
      Cổ tức /cp    1,850.000 1,600.000
      Tỷ suất cổ tức    6.68% 7.41%
      Doanh Thu/CP   8,369.542 4,933.606 8,295.082
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  80.63% 34.21% 60.91%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -4.31% -29.34% 92.70%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  80.63% 34.21% 60.91%
      Tăng trưởng tổng tài sản  104.21% -32.69% 67.50%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  116.28% -37.85% 79.77%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  19.51% 34.38% 33.64%
      Lợi nhuận trước thuế biên  82.16% 97.88% 53.50%
      Lợi nhuận ròng biên  74.18% 69.24% 35.67%
      EBITDA  12.303 11.991 6.952
      ROA  9.82% 6.65% 5.19%
      ROE  34.01% 23.62% 21.17%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  1.399 1.555 2.841
      Thanh toán nhanh  0.703 0.967 1.738
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  34.61% 29.40% 48.48%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  45.34% 35.23% 53.24%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  145.27% 84.59% 226.87%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  1.816 1.371 2.975
      Vòng quay phải trả  8.632 0.644 4.844
      Vòng quay tồn kho  3.353 1.843 1.830
      Chu kỳ tiền mặt  267.547 -102.967 246.833
      Vòng quay tổng tài sản  0.132 0.096 0.146
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  0.468 0.356 0.662
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm