Công Ty
HOM ( HNX )
3 0.0 (0.00%)
  -  Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
Mã CK       
     
  2016 2015 2014
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  754.000 712.000 623.000
      Thư giá  13,884.554 13,343.830 12,833.656
      Cổ tức /cp  400.000   300.000
      Tỷ suất cổ tức  6.94%   3.37%
      Doanh Thu/CP   22,843.455 25,571.116 25,216.575
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -18.48% 48.37% 88139.22%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -14.17% 6.08% 28.52%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -18.48% 48.37% 88139.22%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -5.79% 0.35% -7.50%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -8.49% -5.44% -5.45%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  16.38% 17.05% 16.30%
      Lợi nhuận trước thuế biên  3.83% 4.21% 2.61%
      Lợi nhuận ròng biên  3.30% 3.62% 2.47%
      EBITDA  1.922 2.068 2.858
      ROA  2.89% 3.44% 2.23%
      ROE  5.54% 5.44% 4.98%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  0.751 0.682 0.736
      Thanh toán nhanh  0.459 0.404 0.238
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.24% 0.46% 6.16%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  25.40% 32.94% 39.72%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  0.44% 0.92% 12.86%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  9.237 16.240 20.270
      Vòng quay phải trả  6.478 8.399 10.694
      Vòng quay tồn kho  6.032 5.067 4.364
      Chu kỳ tiền mặt  43.797 51.052 67.514
      Vòng quay tổng tài sản  0.875 0.952 0.904
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  1.496 1.541 1.417
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm