Công Ty
BVH ( HSX )
42 ()
  -  Tập đoàn Bảo Việt
Mã CK       
     
  2017 2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS)  2,286.000 1,651.000 1,489.000
      Thư giá  20,230.678 19,149.394 18,490.106
      Cổ tức /cp  - 1,000.000 800.000
      Tỷ suất cổ tức  1.47% 1.75% 1.51%
      Doanh Thu/CP  43,324.813 33,815.127 27,240.441
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu   38.47% -0.41% -10.37%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp   - - -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng   38.47% -0.41% -10.37%
      Tăng trưởng tổng tài sản   25.21% 24.67% 23.09%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  20.18% 4.70% 3.19%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên   - - -
      Lợi nhuận trước thuế biên   6.56% 6.08% 7.88%
      Lợi nhuận ròng biên   5.28% 4.88% 6.09%
      EBITDA  - - -
      ROA   1.89% 1.71% 2.13%
      ROE   11.61% 8.77% 8.16%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện hành  - - -
      Thanh toán nhanh   - - -
      Nợ dài hạn/Tổng tài sản   0.00% 0.00% 0.00%
      Tổng nợ/Tổng tài sản   19.36% 0.23% 0.05%
      Tổng tài sản/Vốn chủ sỡ hữu  0.03% 0.03% 0.01%
      Thanh toán tức thời  - - -
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu   - - -
      Vòng quay phải trả   - - -
      Chu kỳ tiền mặt   - - -
      Vòng quay Tổng tài sản   0.359 0.350 0.349
      Vòng quay Tài sản dài hạn   - - -
      Vòng quay Tài sản cố định   - - -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm