Công Ty
ACB ( HNX )
23 + 0.2 (+0.87%)
  -  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu
Mã CK       
     
  2017 2016 2015 2014
ĐỊNH GIÁ  - - - -
      EPS  1,814.546 1,293.000 1,032.793 1,021.000
      Thư giá  14,781.903 14,263.822 12,970.408 13,831.446
      Cổ tức /cp        700.000
      Tỷ suất cổ tức        4.74%
      Doanh Thu/CP   21,897.717 17,709.371 14,937.951 16,351.994
TĂNG TRƯỞNG  - - - -
      Tăng trưởng tổng tài sản  21.67% 16.00% 12.16% 7.81%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  14.00% 9.97% 3.15% -0.85%
      Tăng trưởng cho vay  21.49% 20.73% 16.35% 8.52%
      Tăng trưởng tiền gửi của khách hàng  16.59% 18.37% 13.13% 11.95%
      Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế  59.84% 28.88% 8.03% 15.16%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - - -
      EBITDA  - - - -
      ROA  0.82% 0.61% 0.54% 0.55%
      ROE  13.08% 9.50% 8.09% 7.64%
      Tỷ lệ thu nhập từ lãi  8493781.00% 0.40% 0.40% 4788144.00%
      Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi  3392220.00% 0.06% 0.04% 1518395.00%
      Tỷ lệ lãi trên tài sản có sinh lời  - 0.03% 0.03% -
      Tỷ lệ hiệu suất sử dụng tài sản cố định  8.43% 7.47% 7.17% 6.39%
      Tỷ lệ lãi thuần trên tổng tài sản  0.82% 0.61% 0.54% 0.55%
      Tỷ lệ lãi thuần trên tổng thu nhập  17.820 16.767 15.748 15.092
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - - -
      Tổng huy động  241,392,932 207,051,269 174,918,997 154,613,588
      VCSH/ Tổng huy động  - 0.07% 0.07% -
      Tỷ số đòn bẩy tài chính  17.213 16.206 15.131 13.903
      Tỷ lệ tài sản có sinh lời  - 0.99% 0.98% -
      Tổng cho vay khách hàng / Tổng huy động  82.24% 78.92% 77.38% 75.24%
      Tỷ lệ nợ xấu  - 0.018 0.023 -
      Dự phòng / Lợi nhuận  - 726.17% 561.61% -
      Dự phòng / Tổng nợ xấu  - 0.42% 0.29% -
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - - -
      Chi phí / Tài sản  - - - -
      Chi phí / Thu nhập  54.59% 61.91% 64.84% 63.79%
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm