Công Ty
SRA ( HNX )
7 ()
  -  Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,385.000 -261.000
      Thư giá  7,705.360 6,319.959
      Cổ tức /cp  -  
      Tỷ suất cổ tức     
      Doanh Thu/CP   6,292.594 25.636
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  - -
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  107396.38% -98.08%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  - -
      Tăng trưởng tổng tài sản  -10.87% -2.61%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  21.92% -3.96%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  87.59% 20.00%
      Lợi nhuận trước thuế biên  22.02% -1016.31%
      Lợi nhuận ròng biên  22.02% -1016.31%
      EBITDA  1.011 18.746
      ROA  12.27% -2.15%
      ROE  19.76% -4.04%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  2.375 2.118
      Thanh toán nhanh  2.250 0.034
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu     
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  2.721 0.220
      Vòng quay phải trả  0.683 0.019
      Vòng quay tồn kho  46.211 -
      Chu kỳ tiền mặt  -393.560 -
      Vòng quay tổng tài sản  0.557 0.002
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  1.840 0.005
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm