Công Ty
VE1 ( HNX )
9 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  -1,458.970 1,276.890
      Thư giá  8,667.318 10,126.286
      Cổ tức /cp     
      Tỷ suất cổ tức     
      Doanh Thu/CP   5,279.549 15,863.088
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  - -18.61%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - 80.35%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  - -18.61%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -21.13% 11.69%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -15.55% 15.98%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  -10.80% 18.20%
      Lợi nhuận trước thuế biên  -27.63% 9.76%
      Lợi nhuận ròng biên  -27.63% 8.05%
      EBITDA  3.558 4.667
      ROA  -11.68% 9.65%
      ROE  -15.53% 13.46%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  4.038 3.195
      Thanh toán nhanh  2.537 2.265
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản    0.98%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu     
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  0.952 2.249
      Vòng quay phải trả  6.377 10.427
      Vòng quay tồn kho  3.256 14.705
      Chu kỳ tiền mặt  439.654 152.140
      Vòng quay tổng tài sản  0.423 1.198
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  3.543 14.869
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm