Công Ty
LUT ( HNX )
2 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng Lương Tài
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  66.000
      Thư giá  12,191.266
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   19,201.184
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -47.88%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  19.32%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -47.88%
      Tăng trưởng tổng tài sản  10.88%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -4.32%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  12.18%
      Lợi nhuận trước thuế biên  1.14%
      Lợi nhuận ròng biên  0.34%
      EBITDA  1.422
      ROA  0.17%
      ROE  0.54%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  0.903
      Thanh toán nhanh  0.382
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  2.50%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  30.29%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  8.15%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  4.631
      Vòng quay phải trả  3.180
      Vòng quay tồn kho  1.848
      Chu kỳ tiền mặt  161.984
      Vòng quay tổng tài sản  0.508
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  2.513
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm