Công Ty
VE9 ( HNX )
1 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  34.666 111.607
      Thư giá  10,429.770 10,404.723
      Cổ tức /cp     
      Tỷ suất cổ tức     
      Doanh Thu/CP   7,649.779 5,704.273
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -49.21% -83.60%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -14.35% -27.13%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -49.21% -83.60%
      Tăng trưởng tổng tài sản  12.80% 6.38%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  1.64% 23.55%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  15.88% 30.91%
      Lợi nhuận trước thuế biên  1.21% 4.00%
      Lợi nhuận ròng biên  0.87% 2.86%
      EBITDA  3.775 7.520
      ROA  0.40% 0.86%
      ROE  0.33% 1.01%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.683 2.121
      Thanh toán nhanh  0.982 1.442
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  7.05% 10.20%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  22.92% 24.53%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  12.02% 15.46%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  1.571 1.198
      Vòng quay phải trả  17.220 3.469
      Vòng quay tồn kho  7.962 3.819
      Chu kỳ tiền mặt  257.679 295.058
      Vòng quay tổng tài sản  0.456 0.300
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  2.965 1.664
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm