Công Ty
CDC ( HSX )
12 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,852.000 978.000
      Thư giá  17,411.106 16,653.304
      Cổ tức /cp  1,200.000 1,000.000
      Tỷ suất cổ tức  8.08% 8.40%
      Doanh Thu/CP   14,567.468 18,106.549
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  79.86% -5.42%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -8.65% -49.73%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  79.86% -5.42%
      Tăng trưởng tổng tài sản  28.24% -8.87%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  11.07% -15.15%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  12.37% 10.90%
      Lợi nhuận trước thuế biên  15.95% 7.12%
      Lợi nhuận ròng biên  12.71% 5.69%
      EBITDA  13.035 8.808
      ROA  3.47% 2.10%
      ROE  10.87% 5.87%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.729 1.736
      Thanh toán nhanh  0.644 0.342
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  16.66% 8.16%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  25.73% 24.56%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  57.39% 22.93%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  1.979 2.595
      Vòng quay phải trả  3.840 4.176
      Vòng quay tồn kho  0.432 0.532
      Chu kỳ tiền mặt  933.559 741.222
      Vòng quay tổng tài sản  0.273 0.369
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  15.882 23.408
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm