Công Ty
SD5 ( HNX )
5 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 5
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,543.000
      Thư giá  19,414.908
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   55,983.732
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -5.25%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -28.02%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -5.25%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -7.47%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -2.72%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  11.96%
      Lợi nhuận trước thuế biên  3.59%
      Lợi nhuận ròng biên  2.76%
      EBITDA  1.376
      ROA  1.96%
      ROE  8.00%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  0.997
      Thanh toán nhanh  0.468
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  11.16%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  48.57%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  43.60%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  2.641
      Vòng quay phải trả  6.950
      Vòng quay tồn kho  2.169
      Chu kỳ tiền mặt  254.626
      Vòng quay tổng tài sản  0.709
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  2.505
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm