Công Ty
DNP ( HNX )
18 ()
  -  Công ty Cổ phần Nhựa xây dựng Đồng Nai
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,395.322 2,309.888
      Thư giá  10,077.214 9,890.966
      Cổ tức /cp     
      Tỷ suất cổ tức     
      Doanh Thu/CP   25,193.860 38,917.247
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -3.47% 91.64%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -13.12% 103.93%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -3.47% 91.64%
      Tăng trưởng tổng tài sản  52.98% 251.34%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  46.14% 206.95%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  19.24% 22.91%
      Lợi nhuận trước thuế biên  5.78% 7.90%
      Lợi nhuận ròng biên  5.54% 5.94%
      EBITDA  3.595 2.377
      ROA  2.62% 5.34%
      ROE  14.95% 26.05%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.092 1.027
      Thanh toán nhanh  0.555 0.559
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  25.00% 29.52%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  52.63% 59.38%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  141.38% 171.36%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  4.852 5.893
      Vòng quay phải trả  13.787 28.455
      Vòng quay tồn kho  3.922 5.393
      Chu kỳ tiền mặt  141.828 117.114
      Vòng quay tổng tài sản  0.472 0.899
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  0.970 2.061
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm