Công Ty
CJC ( HNX )
17 ()
  -  Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung
Mã CK       
     
  2017 2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  2,676.000 1,694.473 1,688.513
      Thư giá  19,224.200 17,495.949 17,489.864
      Cổ tức /cp  - 1,324.324 1,324.324
      Tỷ suất cổ tức  5.41% 4.76% 4.55%
      Doanh Thu/CP   83,003.704 89,750.038 119,091.263
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  4.59% 0.36% 29.81%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -25.71% 7.25% 10.50%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  4.59% 0.36% 29.81%
      Tăng trưởng tổng tài sản  39.00% -9.76% -35.89%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  25.83% -19.89% -39.87%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  15.30% 12.62% 8.86%
      Lợi nhuận trước thuế biên  4.04% 2.46% 1.81%
      Lợi nhuận ròng biên  3.22% 1.89% 1.42%
      EBITDA  4.037 3.510 3.677
      ROA  2.45% 2.65% 1.96%
      ROE  8.25% 9.69% 9.76%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  1.559 1.363 1.328
      Thanh toán nhanh  1.282 1.171 0.932
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản       
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  29.69% 37.31% 48.51%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu       
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  1.278 2.243 3.156
      Vòng quay phải trả  6.984 11.390 12.569
      Vòng quay tồn kho  5.682 6.947 3.265
      Chu kỳ tiền mặt  297.588 183.699 198.406
      Vòng quay tổng tài sản  0.759 1.405 1.386
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  11.867 18.850 19.802
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm