Công Ty
SVC ( HSX )
45 ()
  -  Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  4,138.000 3,569.000
      Thư giá  35,114.088 32,376.020
      Cổ tức /cp  1,200.000 1,400.000
      Tỷ suất cổ tức  2.57% 3.38%
      Doanh Thu/CP   546,500.321 395,985.651
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  18.42% 100.47%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  44.96% -1.72%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  18.42% 100.47%
      Tăng trưởng tổng tài sản  21.04% 4.51%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  34.51% 3.91%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  5.22% 4.97%
      Lợi nhuận trước thuế biên  1.55% 2.08%
      Lợi nhuận ròng biên  0.90% 1.05%
      EBITDA  5.031 8.141
      ROA  4.04% 3.85%
      ROE  12.26% 11.41%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.082 1.066
      Thanh toán nhanh  0.424 0.438
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  10.77% 9.01%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  39.47% 28.65%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  41.01% 30.72%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  40.504 43.660
      Vòng quay phải trả  74.535 72.167
      Vòng quay tồn kho  17.998 20.048
      Chu kỳ tiền mặt  24.461 21.509
      Vòng quay tổng tài sản  4.478 3.666
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  26.707 10.964
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm