Công Ty
TXM ( HNX )
3 ()
  -  Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,452.000 475.000
      Thư giá  17,061.283 16,072.573
      Cổ tức /cp  600.000 400.000
      Tỷ suất cổ tức  8.21% 3.81%
      Doanh Thu/CP   84,811.138 80,821.783
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  205.83% -48.10%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  21.76% -16.09%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  205.83% -48.10%
      Tăng trưởng tổng tài sản  16.58% -8.59%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  6.15% -0.23%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  14.89% 12.84%
      Lợi nhuận trước thuế biên  2.15% 0.76%
      Lợi nhuận ròng biên  1.71% 0.59%
      EBITDA  5.027 23.108
      ROA  5.91% 2.00%
      ROE  8.76% 2.95%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  2.465 2.947
      Thanh toán nhanh  2.234 2.522
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản     
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu     
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  5.961 6.202
      Vòng quay phải trả  10.998 12.085
      Vòng quay tồn kho  35.174 31.062
      Chu kỳ tiền mặt  38.525 40.400
      Vòng quay tổng tài sản  3.453 3.403
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  26.094 25.613
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm