Công Ty
TXM ( HNX )
3 0.0 (0.00%)
  -  Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng
Mã CK       
     
  2016 2015 2014
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  1,452.000 475.000 915.000
      Thư giá  17,061.283 16,072.573 16,109.431
      Cổ tức /cp  600.000 400.000 300.000
      Tỷ suất cổ tức  8.21% 3.81% 3.61%
      Doanh Thu/CP   84,811.138 80,821.783 88,897.469
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  205.83% -48.10% 15.12%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  21.76% -16.09% 4.56%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  205.83% -48.10% 15.12%
      Tăng trưởng tổng tài sản  16.58% -8.59% -7.02%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  6.15% -0.23% -5.01%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  14.89% 12.84% 13.91%
      Lợi nhuận trước thuế biên  2.15% 0.76% 1.33%
      Lợi nhuận ròng biên  1.71% 0.59% 1.03%
      EBITDA  5.027 23.108 18.287
      ROA  5.91% 2.00% 3.55%
      ROE  8.76% 2.95% 5.75%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  2.465 2.947 2.493
      Thanh toán nhanh  2.234 2.522 2.226
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản       
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản       
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu       
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  5.961 6.202 8.451
      Vòng quay phải trả  10.998 12.085 11.636
      Vòng quay tồn kho  35.174 31.062 38.728
      Chu kỳ tiền mặt  38.525 40.400 21.245
      Vòng quay tổng tài sản  3.453 3.403 3.452
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  26.094 25.613 23.042
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm