Công Ty
BCC ( HNX )
5 ()
  -  Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  30.000 2,333.000
      Thư giá  16,349.590 17,542.664
      Cổ tức /cp  - 1,000.000
      Tỷ suất cổ tức  13.16% 7.46%
      Doanh Thu/CP   31,591.360 38,907.622
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -98.71% -5.84%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -52.15% 9.60%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -98.71% -5.84%
      Tăng trưởng tổng tài sản  2.09% -7.73%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  3.96% -12.77%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  11.87% 20.15%
      Lợi nhuận trước thuế biên  0.01% 7.34%
      Lợi nhuận ròng biên  0.10% 6.00%
      EBITDA  2.123 2.106
      ROA  0.07% 5.20%
      ROE  0.18% 14.15%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  0.443 0.358
      Thanh toán nhanh  0.082 0.097
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  7.97% 1.60%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  38.31% 33.26%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  21.45% 3.92%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  33.610 20.611
      Vòng quay phải trả  3.465 3.786
      Vòng quay tồn kho  4.101 5.736
      Chu kỳ tiền mặt  -5.463 -15.122
      Vòng quay tổng tài sản  0.725 0.866
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  0.950 1.116
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm