Công Ty
STC ( HNX )
14 ()
  -  Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,541.000 1,563.000
      Thư giá  18,234.961 17,998.653
      Cổ tức /cp  1,300.000 1,300.000
      Tỷ suất cổ tức  3.59% 5.60%
      Doanh Thu/CP   59,255.387 51,865.426
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -10.54% -2.06%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  15.62% 1.43%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -10.54% -2.06%
      Tăng trưởng tổng tài sản  1.55% -0.51%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -3.07% 8.88%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  21.96% 21.69%
      Lợi nhuận trước thuế biên  4.27% 5.45%
      Lợi nhuận ròng biên  3.69% 4.71%
      EBITDA  9.606 6.909
      ROA  8.64% 9.71%
      ROE  8.51% 9.11%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  2.376 2.459
      Thanh toán nhanh  1.332 1.482
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản    0.50%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  6.62% 10.40%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu    0.69%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  10.196 9.250
      Vòng quay phải trả  19.232 19.287
      Vòng quay tồn kho  7.475 6.960
      Chu kỳ tiền mặt  65.831 72.974
      Vòng quay tổng tài sản  2.346 2.064
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  8.054 8.903
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm