Công Ty
DPG ( HSX )
22 ()
  -  Công ty cổ phần Đạt Phương
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  2,085.771 10,697.338
      Thư giá  - 41,919.019
      Cổ tức /cp  -  
      Tỷ suất cổ tức    -
      Doanh Thu/CP   20,224.402 174,248.577
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  29.65% -12.69%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - -23.71%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  29.65% -12.69%
      Tăng trưởng tổng tài sản  - 23.14%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  - 21.13%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  - 12.53%
      Lợi nhuận trước thuế biên  15.62% 8.79%
      Lợi nhuận ròng biên  11.18% 6.74%
      EBITDA  3.354 -
      ROA  - 5.42%
      ROE  - 28.52%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  - 1.230
      Thanh toán nhanh  - 0.783
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  - 33.77%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  - 46.40%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  - 192.62%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  - 4.816
      Vòng quay phải trả  - 8.021
      Vòng quay tồn kho  - 7.091
      Chu kỳ tiền mặt  - 81.985
      Vòng quay tổng tài sản  - 0.804
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  - 1.775
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm