Công Ty
ROS ( HSX )
4 ()
  -  Công ty cổ phần Xây dựng FLC FAROS
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,032.727
      Thư giá  10,319.010
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   7,166.309
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  304.43%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  652.47%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  304.43%
      Tăng trưởng tổng tài sản  81.36%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  60.54%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  10.94%
      Lợi nhuận trước thuế biên  17.76%
      Lợi nhuận ròng biên  14.42%
      EBITDA  150.368
      ROA  7.39%
      ROE  11.70%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.825
      Thanh toán nhanh  1.077
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  1.55%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  1.57%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  2.60%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  8.933
      Vòng quay phải trả  8.953
      Vòng quay tồn kho  4.933
      Chu kỳ tiền mặt  74.289
      Vòng quay tổng tài sản  0.512
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  9.213
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm