Công Ty
ATG ( HSX )
1 ()
  -  Công ty cổ phần An Trường An
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  226.829 24.000
      Thư giá  - 10,388.362
      Cổ tức /cp  -  
      Tỷ suất cổ tức     
      Doanh Thu/CP   7,164.415 2,170.722
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  850.61% -93.29%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - -74.78%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  850.61% -93.29%
      Tăng trưởng tổng tài sản  - 14.64%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  - -0.30%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  - 6.33%
      Lợi nhuận trước thuế biên  3.96% 1.37%
      Lợi nhuận ròng biên  3.17% 1.10%
      EBITDA  31.432 57.119
      ROA  - 0.19%
      ROE  - 0.23%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  - 3.969
      Thanh toán nhanh  - 0.610
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  - 2.90%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  - 4.98%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  - 3.79%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  - 1.794
      Vòng quay phải trả  - 3.835
      Vòng quay tồn kho  - 7.347
      Chu kỳ tiền mặt  - 158.395
      Vòng quay tổng tài sản  - 0.171
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  - 0.896
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm