Công Ty
MBS ( HNX )
12 + 0.4 (+3.42%)
  -  Công ty cổ phần Chứng khoán MB
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  136.000 58.000
      Thư giá  10,842.901 10,716.000
      Cổ tức /cp  500.000 -
      Tỷ suất cổ tức  10.42% -
      Doanh Thu/CP   3,643.788 2,636.582
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  101.71% -88.65%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  101.71% -88.65%
      Tăng trưởng tổng tài sản  38.13% -16.86%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  3.99% 3.66%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  - -
      Lợi nhuận trước thuế biên  3.78% 2.92%
      Lợi nhuận ròng biên  3.74% 2.56%
      EBITDA  4.159 -
      ROA  0.55% 0.29%
      ROE  1.27% 0.54%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  - -
      Thanh toán nhanh  - -
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  9.36% 14.36%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  20.72% 26.14%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  24.87% 27.95%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  - -
      Vòng quay phải trả  - -
      Vòng quay tồn kho  - -
      Chu kỳ tiền mặt  - -
      Vòng quay tổng tài sản  0.147 0.115
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  50.751 55.778
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm