Công Ty
STK ( HSX )
20 + 0.6 (+3.09%)
  -  Công ty CP Sợi Thế kỷ
Mã CK       
     
  2016 2015 2014
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  476.786 1,229.968 -
      Thư giá  11,597.136 11,508.151 -
      Cổ tức /cp  267.857 388.199 -
      Tỷ suất cổ tức  1.53% 1.57% -
      Doanh Thu/CP   22,661.517 17,856.735 -
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -59.90% -32.78% -
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -31.23% -12.01% -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -59.90% -32.78% -
      Tăng trưởng tổng tài sản  17.77% 38.08% -
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  15.26% 66.01% -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  9.48% 18.08% -
      Lợi nhuận trước thuế biên  2.26% 8.37% -
      Lợi nhuận ròng biên  2.11% 6.89% -
      EBITDA  5.785 6.844 -
      ROA  1.53% 4.81% -
      ROE  4.13% 10.45% -
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  0.876 1.162 -
      Thanh toán nhanh  0.182 0.071 -
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  32.18% 36.50% -
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  51.47% 47.55% -
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  93.73% 90.96% -
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  46.290 28.966 -
      Vòng quay phải trả  5.969 6.386 -
      Vòng quay tồn kho  3.242 3.143 -
      Chu kỳ tiền mặt  59.498 71.561 -
      Vòng quay tổng tài sản  0.726 0.699 -
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  1.079 1.087 -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm