Công Ty
STK ( HSX )
15 ()
  -  Công ty CP Sợi Thế kỷ
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  476.786 1,229.968
      Thư giá  11,597.136 11,508.151
      Cổ tức /cp  267.857 388.199
      Tỷ suất cổ tức  1.53% 1.57%
      Doanh Thu/CP   22,661.517 17,856.735
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -59.90% -32.78%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -31.23% -12.01%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -59.90% -32.78%
      Tăng trưởng tổng tài sản  17.77% 38.08%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  15.26% 66.01%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  9.48% 18.08%
      Lợi nhuận trước thuế biên  2.26% 8.37%
      Lợi nhuận ròng biên  2.11% 6.89%
      EBITDA  5.785 6.844
      ROA  1.53% 4.81%
      ROE  4.13% 10.45%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  0.876 1.162
      Thanh toán nhanh  0.182 0.071
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  32.18% 36.50%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  51.47% 47.55%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  93.73% 90.96%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  46.290 28.966
      Vòng quay phải trả  5.969 6.386
      Vòng quay tồn kho  3.242 3.143
      Chu kỳ tiền mặt  59.498 71.561
      Vòng quay tổng tài sản  0.726 0.699
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  1.079 1.087
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm