Công Ty
SJS ( HSX )
17 -0.5 (-2.91%)
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
Mã CK       
     
  2016 2015 2014
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  1,807.000 2,273.000 1,579.000
      Thư giá  21,170.808 19,959.942 17,689.538
      Cổ tức /cp  1,000.000 500.000  
      Tỷ suất cổ tức  4.35% 2.13%  
      Doanh Thu/CP   5,192.441 8,637.271 12,379.218
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -20.48% 43.93% 123.02%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -21.38% -5.54% 29.81%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -20.48% 43.93% 123.02%
      Tăng trưởng tổng tài sản  4.09% 5.80% -3.34%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -7.08% 1.42% -15.30%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  48.12% 36.79% 27.18%
      Lợi nhuận trước thuế biên  44.43% 33.93% 15.63%
      Lợi nhuận ròng biên  34.81% 26.31% 12.76%
      EBITDA  10.689 9.449 12.869
      ROA  3.06% 4.04% 2.84%
      ROE  8.79% 12.07% 9.34%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  1.522 1.218 1.466
      Thanh toán nhanh  0.369 0.272 0.100
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  2.51% 3.11% 6.05%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  14.45% 21.12% 25.66%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  7.15% 9.01% 18.73%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  0.785 2.123 6.046
      Vòng quay phải trả  1.764 -10.147 7.538
      Vòng quay tồn kho  0.099 0.153 0.204
      Chu kỳ tiền mặt  3,940.691 2,595.316 1,798.632
      Vòng quay tổng tài sản  0.088 0.153 0.222
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  6.461 8.429 6.860
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm