Công Ty
PDB ( HNX )
  -  Công ty cổ phần Pacific Dinco
Mã CK       
     
  2016 2015 2014
ĐỊNH GIÁ  - - -
      EPS  2,942.727 3,081.818 -
      Thư giá  13,086.604 12,043.288 -
      Cổ tức /cp  909.091 2,272.727 -
      Tỷ suất cổ tức  5.15% 12.38% -
      Doanh Thu/CP   42,789.696 38,553.960 -
TĂNG TRƯỞNG  - - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  1.61% 242.87% -
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  3.06% 220.27% -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  1.61% 242.87% -
      Tăng trưởng tổng tài sản  25.54% 24.97% -
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  29.78% 30.53% -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - - -
      Lợi nhuận gộp biên  13.06% 14.06% -
      Lợi nhuận trước thuế biên  9.45% 10.44% -
      Lợi nhuận ròng biên  7.40% 8.08% -
      EBITDA  2.718 3.048 -
      ROA  13.95% 17.20% -
      ROE  23.42% 28.07% -
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - - -
      Thanh toán hiện tại  1.837 2.004 -
      Thanh toán nhanh  1.544 1.784 -
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  11.31% 5.36% -
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  31.22% 19.80% -
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  21.83% 8.95% -
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - - -
      Vòng quay phải thu  4.669 5.419 -
      Vòng quay phải trả  16.439 15.185 -
      Vòng quay tồn kho  30.323 32.714 -
      Chu kỳ tiền mặt  68.195 54.476 -
      Vòng quay tổng tài sản  1.886 2.129 -
      Vòng quay tài sản dài hạn  - - -
      Vòng quay tài sản cố định  5.565 6.113 -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm